ศึกษาดูงาน

เผยเเพร่เมื่อ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 บุคลากรสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ  ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงาน”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ

เผยเเพร่เมื่อ

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ่านเพิ่มเติม “ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองความดีความชอบฯ”

ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ

เผยเเพร่เมื่อ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ ณ กองกฎหมาย กองบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านเพิ่มเติม “ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารงานบุคคลฯ”

ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร

เผยเเพร่เมื่อ

24 กุมภาพันธ์ 2559 ดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาค ก) อาคาร 10 ชั้น 2 มหวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม “ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคลากร”