หัวข้อข่าว

ประกาศ บุคลากร มรสน. ที่เป็นผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลและขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล ได้ที่ งานบริหารบุคคลและนิติการ อาคาร 10 ชั้น 4

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย รอบที่ 2 (1 เม.ย.59 – 30 กันยายน 59)

เอกสารแบบประเมินปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราว

เอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ รอบที่ 2 (1เม.ย. 59 – 30ก.ย.59)

เอกสารประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) (รอบการประเมินตั้งแต่ 1 เม.ย.59 – 30 ก.ย. 59)

โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย)

แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน

รายงานผลการประชุมสัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ

เอกสารประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ) เพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย. 59