แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

เผยเเพร่เมื่อ 770 เข้าชม


แนบท้ายบันทึกข้อความงานบริหารบุคคลและนิติการ ที่ อว.0621/ว 902 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำสัญญาจ้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สัญญาจ้าง 60 ปี)

—————————————————————————————————————-

เอกสารหมายเลข 1 บัญชีรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติในการจัดทำสัญญาจ้าง 60 ปี

เอกสารหมายเลข 2 แบบสำรวจความประสงค์ในการต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อกสารหมายเลข 3 กำหนดการจัดทำสัญญาพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา/แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
3.1 แบบฟอร์มการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบการทำสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3.2 สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
3.3 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
3.4 ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
3.5 สัญญาค้ำประกัน