หัวข้อข่าว

รายงานสรุปผลศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร งานบริหารบุคคลและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553

เอกสารแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อเลื่อนเงินเดือนค่าจ้าง ณ 1 ตุลาคม 2561

ประกาศ มรสน. เรื่อง แนวปฏิบัติว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2560

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ)

ข้อมูล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบรายงานสถานภาพผู้กู้ยืมเงิน กองทุน กรอ. กยศ.