แบบฟอร์มต่างๆ


บัตร
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร (ลูกจ้าง)
แบบคำขอมีบัตร หรือ ขอมีบัตรประจำตัวใหม่ (บจ.1) (ข้าราชการ)


หนังสือรับรองเงินเดือน
หนังสือรับรอง เงินเดือนและรายได้
หนังสือรับรอง รับรองเงินเดือน/การเป็นข้าราชการ,บำนาญ/การเป็นพนักงาน,ลูกจ้าง/การปฏิบัติงาน/ความประพฤติ
การผ่านงาน/กบข.แบบมีเงินฝาก-แบบไม่มีเงินฝาก/เงินสวัสดิการกับธนาคารออมสิน/เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษา
การกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการ ธนาคารทหารไทย/กู้เงินธนาคารกรุงไทย


แบบคำขอทั่วไป
แบบคำขอทั่วไป (สำหรับบุคลากร)
แบบคำขอทั่วไป (สำหรับนักศึกษา)


การลาประเภทต่างๆ
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานราชการ)
แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน, รายวัน, อาจารย์พิเศษ)
แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร (ทุกประเภท)
แบบใบลาอุปสมบท (ข้าราชการ พนักงานราชการ,พนักงานมหาวิทยาลัย,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน)
แบบใบลาพักผ่อน
แบบใบลาไปต่างประเทศ (เอกสารแนบท้ายค่าใช้จ่าย)
แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
แบบใบขอยกเลิกวันลา
แบบหนังสือขอลาออกของลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


การเพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ/ตรวจสอบวุฒิ
บันทึกข้อความ (เพิ่มวุฒิ/ปรับวุฒิ) สำหรับบุคลากรทุกประเภท
เงือนไขการปรับวุฒของข้าราชการแบบฟอร์มการทำสัญญา
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกติ)
(เอกสารประกอบการทำสัญญาลาศึกษาต่อ)

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานไปศึกษาต่อภายในประเทศ (ภาคปกตินอกเวลาใช้เวลาราชการบางส่วน)
(เอกสารประกอบการทำสัญญาลาศึกษาต่อ)

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(เอกสารประกอบการทำสัญญา)

สัญญาให้ทุนสนับสนุนการลาฝึกอบรมกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน)

สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในประเทศ
(เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน)

สัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาวิชาในต่างประเทศ
(เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุน)

สัญญาค้ำประกันรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

**แก้ไขแบบสัญญาค้ำประกันสัญญาการรับทุนรัฐบาล (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) เพื่อศึกษาในต่างประเทศ และประเทศ**


แบบฟอร์มการขอรับทุนสนับสนุนกองทุนพัฒนาบุคลากร
การขอกู้ยืมกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากร 
แบบฟอร์มขออนุญาตสมัครสอบและสอบเพื่อศึกษาต่อ (พนักงาน)
แบบฟอร์มลาศึกษาต่อและขอรับทุนสนับสนุน  
แบฟอร์ทลาศึกษาต่อ
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน โรงเรียนวิถีธรรม
แบบฟอร์มขอรับทุน โรงเรียนวิถีธรรม


รายงานผลลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ขั้นตอนการขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ปพว.๑-๗)
ขั้นตอนการรายงานผลลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการและการรายงานตัว
กลับเข้าปฏิบัติราชการ (ปพว.๘-๑๓)

ปพว.๑     ขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๒     แบบฟอร์มการขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๓  โครงการที่จะขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๔  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๕  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนทางราชการ
ปพว.๖  การขออนุมัติลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๗   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปพว.๘  การรายงานผลการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๙  แบบรายงานความก้าวหน้าการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ปพว.๑๐  การรายงานผลการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ครั้งสุดท้ายและรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
ปพว.๑๑  แบบรายงานความก้าวหน้าของการลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครครั้งสุดท้าย
ปพว.๑๒ คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
ปพว.๑๓  สรุปรายงานผู้ขออนุมัติหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

ประกาศ มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ


แบบฟอร์มอื่่นๆ 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนเข้ารับราชการ
ใบกำหนดภาระงาน
แบบฟอร์มหนังสือรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มคำร้องขอลาศึกษาต่อเพิ่มเติม
แบบฟอร์ม แบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างชั่วคราว
ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเพื่อต่อสัญญา
แบบฟอร์มชี้แจงกรณีไม่สามารถมาบันทึกเวลาปฏิบัติราชการได้
แบบฟอร์มคุณสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย 

แบบ ปม.1 ปม.2 และ ปม.3
1) ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) วิชาการ
2)ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (แบบ ปม.1) สนับสนุน
2) ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2) วิชาการ/สนับสนุน
3) แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3) วิชาการ/สนับสนุน

แบบประเมินต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ก.พ.ม.1(ประเภทวิชาการ)
ก.พ.ม.2(ประเภทวิชาการ)
ก.พ.ม.3 (ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)
ก.พ.ม.4(ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ)

แบบฟอร์มเอกสารสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
สัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สัญญาค้ำประกัน การเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (จำนวน 2 คน)

ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภทวิชาการ
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Term of Reference : TOR) ตำแหน่งประเภททั่วไปวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

———————————————