O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เผยเเพร่เมื่อ 1573 เข้าชม

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร/บรรจุและแต่งตั้ง

ข้อบังคับฯ ว่าการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ โดยวิธีการสอบฯ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับฯ ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550

ข้อบังคับฯ ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

ข้อบังคับฯ ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ข้อบังคับฯ ว่าพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งฯ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าฯ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับฯ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษ พ.ศ. 2564

ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งการเปลี่ยนระดับตำแหน่งและการตัดโอนข้าราชการ พ.ศ. 2560

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ฯ พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะฯ พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์พิเศษรายชั่วโมง) พ.ศ. 2561

ประกาศฯ เรื่อง ตำแหน่งประเภท วิชาชีพเฉพาะฯ ที่ได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ฯ

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างฯ

ประกาศฯ เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำ พ.ศ.2559

ประกาศฯ เรื่อง ข้อกำหนดการสอบคัดเลือก และการสอบแข่งขันฯ ประเภทวิชาการ

ประกาศฯ เรื่อง ให้บรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยที่สอบโอนมาจากพนักงานราชการในอัตราเงินเดือนฯ

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดกรณีเป็นเหตุพิเศษใช้การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

ประกาศฯ เรื่อง ข้อกำหนดสอบคัดเลือกและการสอบแข่งขันฯ

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 2555

ระเบียบฯ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

ระเบียบฯ ค่าตอบแทนวิชาชีพ ในตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ.2553 

ข้อบังคับ ว่าด้วย พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563

ประกาศ. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตัดโอน พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง (กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร)

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินเลื่อนเงินเดือน
» ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
» พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ
» ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ประเมินต่อสัญญาจ้าง
» มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
» มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
» ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณ
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวน พ ศ 2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมฯ 2564
การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550
การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550 
คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552 
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553

หลักเกณฑ์การให้สวัสดิการ
» สวัสดิการสินเชื่อเคหะฯ(GSB)ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร(GSB)ไม่ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการค่าเช่าที่พักค่าอาศัย
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร (ibank)
» สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
» สวัสดิการประกันสังคม
» สวัสดิการสินเชื่อบุคคล (กรุงไทย KTB)

ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคคล

ระบบแฟ้มสะสมงานบุคลากร
ระบบยื่นขอหนังสือรับรองออนไลน์
ระบบบริหารจัดการข้อมูลการลา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบุคลากร (ออฟไลน์)
ระบบสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ (ออฟไลน์)
ระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ