คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เผยเเพร่เมื่อ 346 เข้าชม

 

พันธกิจหลัก

ผลิตครูและบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อรับใช้ชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าให้กับชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น

 

พันธกิจสนับสนุน

กองกลาง

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารบุคคลและนิติการ 

งานคลัง

งานพัสดุ 

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ 

งานประกันคุณภาพการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน 

งานทรัพย์สินและรายได้ 

โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

งานอนามัยและสุขาภิบาล 

งานแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

งานส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

งานสวัสดิการนักศึกษาและทุนการศึกษา

งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (DSS)

กองนโยบายและแผน

งานบริหารทั่วไป

งานแผนและงบประมาณ

งานยุทธศาสตร์และติดตามผลประเมินผล

งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ