เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพ

การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายสนับสนุนวิชาการ) 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Download-icon ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
2ชั้นตอนการกำหนดกรอบ จำนวน ประเภท ระดับตำแหน่ง ของสายสนับสนุนวิชาการ
2สรุปหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำ แหน่งสูงขึ้น
2แผนผังการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)
2แผ่นพับแสดงเส้นทางความก้าวหน้าของสายอาชีพ (สายสนับสนุนวิชาการ)
2แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานการขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2แผนภูมิการดำเนินงานการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2การนับระยะเวลาปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

 

court-149843_960_720 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ก.พ.อ.กำหนดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553)
2บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ที่ ก.พ.อ. กำหนด (ปก)
2บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ (Link สกอ.)
2ฐานในการคำนวนและช่วงเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต่ เม.ย.58-ต.ค.60
2หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว 1092 เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งฯ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557
2หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 5 เรื่อง ขยายช่วงเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับ (เดิม)
…..ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2555
2หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(5)/ว 510 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

       ตำแหน่งระดับชำนาญการ หรือชำนาญการ
2หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 7 เรื่อง ขยายช่วงเวลาผ่อนผันให้ข้าราชการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นโดยใช้ผลงานตามข้อบังคับ (เดิม)
……ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2555
2ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
……เอกสารแนบ 1   เอกสารแนบ 2   เอกสารแนบ 3  เอกสารแนบ 4  เอกสารแนบ 5  เอกสารแนบ 6
2ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554
2หนังสือ สกอ. ที่ ศธ 0509(2)/ว 65 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2555 เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งฯ
…..(กรณีประสงค์จะเสนอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด)
2แบบประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ
2กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
2กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2558
2ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าสมนาคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานฯ
2ประกาศ มรสน. เรื่อง คณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประจำมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) พ.ศ. 2559
2ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555
……เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ หมายเลข 1 – 4 (วิเคราะห์ค่างาน)
2ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
2ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
2ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญงาน
……ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

2ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
……ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ
2ประกาศ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร
2ประกาศ มรสน. เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
2ประกาศ มรสน. เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอกำหนดระดับตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ
……หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ พ.ศ. 2558

2ตารางการเทียบตำแหน่งเพื่อการรับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ (ตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่)
2ข้อบังคับ มรสน. ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564

มรสน. เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2565

 

court-149843_960_720 กฎหมาย/มติ/แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง (ออกโดย มรสน.)
2แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
2การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่างาน
2การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
2การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
2การตีพิมพ์เผยแพร่งผลงานการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
2การขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
2วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
2มติ ก.บ.ม. เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
2ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้อ่านผลงาน
2ข้อหารือ การขอตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งชำนาญการ
2ข้อหารือ กรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง

 

1206569824185215679pitr_green_menu_icon_set_3.svg.med แบบฟอร์มในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
2การกำหนดกรอบของตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
….. Documents แบบเสนอข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และภาระงานของหน่วยงาน
….. Documentsแบบขอกำหนดกรอบ จำนวน ประเภท ระดับตำแหน่ง (สายสนับสนุน) / (ผลการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน)
….. Documentsแบบกำหนดกรอบอัตรากำลังและตำแหน่ง ภาพรวมของหน่วยงาน
….. Documentsเกณฑ์การประเมินค่างาน

2การวิเคราะห์ค่างาน

……Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (เอกสารหมายเลข 1)
…..      reportแบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไปฯ (สำหรับกรรมการ)

….. Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (เอกสารหมายเลข 2)
…     .. report แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ (สำหรับกรรมการ)

….. Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ (เอกสารหมายเลข 3)
…..      report แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ (สำหรับกรรมการ)

….. Documents แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญในกรณีตำแหน่ง
………. หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่ใช้วิชาชีพและมิได้ใช้วิชาชีพ (เอกสารหมายเลข 4)
…..     report แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะฯ กรณีหัวหน้างาน (สำหรับกรรมการ)

2การประเมินบุคคลเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

…..Documents แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
     แบบประเมินคุณภาพผลงาน (กต.1)
……..report แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
……..report แบบประเมินคุณภาพคู่มือปฏิบัติงานหลัก
……..report แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์
……..report แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์
……..report แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น
……..report แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
……..report แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

….Documents แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่
……….หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพ และไม่ได้ใช้วิชาชีพ
……..reportแบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ในกรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานทีมีลักษณะใช้วิชาชีพ
.             ..และไม่ได้ใช้วิชาชีพ (แบบ ก.ต.2)

….Documentsแบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทผู้บริหาร
……..reportแบบประเมินการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทผู้บริหาร (แบบ กต.3)

 

1206569824185215679pitr_green_menu_icon_set_3.svg.med ตัวอย่างผลงาน/เทคนิคการทำผลงาน/ข้อหารือต่างๆ
2 การวิเคราะห์ค่างาน
2 เทคนิคการเขียนค่างานอย่างไรให้ผ่าน
2 การกำหนดกรอบตำแหน่ง จำนวน ประเภท ระดับตำแหน่ง
2 คู่มือการปฏิบัติงานหลัก /งานเชิงวิเคราะห์ /งานเชิงสังเคราะห์ /งานวิจัย
2 ข้อหารือ การขอตำแหน่งสูงขึ้นในตำแหน่งชำนาญการ
2 ข้อหารือ กรณีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง2ตัวอย่างการเขียนประเมินค่างานพร้อมคำอธิบาย

 

1206569824185215679pitr_green_menu_icon_set_3.svg.med คู่มือ
2คู่มือ การเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ให้สูงขึ้นระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
2แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
2แผ่นพับเส้นทางความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ
2แผนผังเส้นทางก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
2แผนผังแสดงขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
2ตัวอย่างแบบคำขอรับการประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

Full Screen

Full Screen

Full Screen

Full Screen

 

เเบบฟอร์ม

-แบบใบสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงหัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

-แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

 

ประกาศ มรสน. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ กรณีที่ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

 

    

 

วิพากย์การเขียนแบบประเมินค่างาน ม.ราชภัฏสกลนคร 1 สค.62 Part เดียวจบ วิทยากรโดย…เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์

ศึกษาการบรรยายความก้าวหน้าสายสนับสนุนวิชาการ โดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์  (คลิกที่นี้)