O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เผยเเพร่เมื่อ 636 เข้าชม

โครงการที่ดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

»  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566
» โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561-2564
» กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
» แผนกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563 – 2566

ลำดับ ชื่อโครงการ ผลการดำเนินการ
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับต้น (พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน) อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 โครงการประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนับสนุน) ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ
8 โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรในหน่วยงาน (บัณฑิตวิทยาลัย) อยู่ระหว่างดำเนินการ
10 โครงการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
11 โครงการพัฒนาวิชาชีพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
12 โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากร อยู่ระหว่างดำเนินการ
13 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
14 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ
15 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเคมี อยู่ระหว่างดำเนินการ
16 โครงการการให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
17 โครงการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถะของบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ
18 โครงการส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

1..การวางแผนกำลังคน
» กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
» โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564

 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
»  ประกาศฯ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560 (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ)
»  ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
»  การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
»  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
» ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

 

3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ)
»  สายวิชาการ
»  สายสนับสนุนวิชาการ

 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
» สวัสดิการสินเชื่อเคหะฯ(GSB)ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร(GSB)ไม่ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการค่าเช่าที่พักค่าอาศัย
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร (ibank)
» สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
» สวัสดิการประกันสังคม
» สวัสดิการสินเชื่อบุคคล (กรุงไทย KTB)

 

5. การบรรจุและการแต่งตั้ง
» ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน / การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน

 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1 ประเมินเลื่อนเงินเดือน

» ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
» พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ
» ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

6.2 ประเมินต่อสัญญาจ้าง
» มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
» มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
» ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2563

 

7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
» ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวน พ ศ 2551
» การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550
» การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550
» การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550 
» คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552 
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553