O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เผยเเพร่เมื่อ 1438 เข้าชม

โครงการที่ดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

»  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566
» โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2561-2564
» กรอบอัตรากำลังสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 
» แผนกรอบระดับตำแหน่งสูงขึ้นของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2563 – 2566

 

1..การวางแผนกำลังคน
» กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
» โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
»  ประกาศฯ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560 (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ)
»  ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนวิชาการ (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
»  การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
»  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563
» ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2564
» ประกาศฯ มรสน. เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2564
คู่มือข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2564
หนังสือเวียน เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2564

3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ)
»  สายวิชาการ
»  สายสนับสนุนวิชาการ

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
» สวัสดิการสินเชื่อเคหะฯ(GSB)ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร(GSB)ไม่ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการค่าเช่าที่พักค่าอาศัย
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร (ibank)
» สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
» สวัสดิการประกันสังคม
» สวัสดิการสินเชื่อบุคคล (กรุงไทย KTB)

5. การบรรจุและการแต่งตั้ง
» ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน / การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1 ประเมินเลื่อนเงินเดือน

» ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
» พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ
» ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

6.2 ประเมินต่อสัญญาจ้าง
» มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
» มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
» ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2563

7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
» ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวน พ ศ 2551
» การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550
» การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550
» การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550 
» คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552 
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553