O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เผยเเพร่เมื่อ 323 เข้าชม

โครงการที่ดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ชื่อโครงการ สถานะ
1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ดำเนินเสร็จแล้ว
2.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในการทำงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาสังคมศาสตร์ อยู่ระหว่างดำเนินการ
5.โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์หลักสูตรการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษเข้าสู่อาเซียน อยู่ระหว่างดำเนินการ
6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐนิเทศอาจารย์ใหม่
7.โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
8.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
10.โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ
11.โครงการผลิตและพัฒนาผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินเสร็จแล้ว

 

 

1..การวางแผนกำลังคน
» กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
» โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564

 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
»  ประกาศฯ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560 (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ)
»  การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561

 

3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ)
»  สายวิชาการ
»  สายสนับสนุนวิชาการ

 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
» สวัสดิการสินเชื่อเคหะฯ(GSB)ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร(GSB)ไม่ดำรงเงินฝาก
» สวัสดิการค่าเช่าที่พักค่าอาศัย
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร (ibank)
» สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
» สวัสดิการประกันสังคม
» สวัสดิการสินเชื่อบุคคล (กรุงไทย KTB)

 

5. การบรรจุและการแต่งตั้ง
» ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน / การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน

 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1 ประเมินเลื่อนเงินเดือน

» ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
» พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ
» ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

6.2 ประเมินต่อสัญญาจ้าง
» มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
» มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
» ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2562

 

7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
» ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวน พ ศ 2551
» การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550
» การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550
» การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550 
» คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552 
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553