O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

เผยเเพร่เมื่อ 115 เข้าชม

โครงการที่ดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อโครงการ สถานะ
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างมาตรฐานและพัฒนาหัวหน้างานมืออาชีพ ดำเนินการเสร็จสิ้น
2. โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สายสนับสนุนวิชาการ (คนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดำเนินการเสร็จสิ้น
3. การประชุมคณะกรรมการประเมินค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ดำเนินการเสร็จสิ้น
4. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปี 2562  ดำเนินการเสร็จสิ้น
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
7. ทุนสนับสนุนการพัฒนาจากงานประจำสู่งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562
ดำเนินการเสร็จสิ้น
ดำเนินการเสร็จสิ้น

 

1..การวางแผนกำลังคน
» กรอบอัตรากำลังสายวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565
» โครงสร้างหน่วยงานและกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564

 

2. การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
»  ประกาศฯ มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น พ.ศ. 2560 (โครงการคนดี คนเด่น ศรีราชภัฏ)
»  การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561

 

3. การพัฒนาบุคลากร (การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในอาชีพ)
»  สายวิชาการ
»  สายสนับสนุนวิชาการ

 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
»  สวัสดิการสินเชื่อเคหะ
» สวัสดิการค่าเช่าที่พักค่าอาศัย
» สวัสดิการสินเชื่อบุคลากร (ibank)
»  สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
» สวัสดิการประกันสังคม

 

5. การบรรจุและการแต่งตั้ง
» ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน / การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่าน

 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.1 ประเมินเลื่อนเงินเดือน

» ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ
» พนักงานมหาวิทยาลัย / พนักงานราชการ
» ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

6.2 ประเมินต่อสัญญาจ้าง
» มรสน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินการปฏิบัติหน้าที่เพื่อต่อสัญญาจ้างหรือเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
» มรสน. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
» ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน พ.ศ. 2562

 

7. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน
» ข้อบังคับ ว่าด้วยการสอบสวน พ ศ 2551
» การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2550
» การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน  หรือลดขั้นเงินเดือน  พ.ศ.2550
» การลงโทษทางวินัย  พ.ศ.2550 
» คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2552 
» คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2553